Matematiksel İfadelerin(Math Sınıfının) iDeal Sistemleri içerisinde Kullanılması

Metod
  • Açıklama
  • Örnek Kullanım
  • Sonuç
Math.Abs()

Bu fonksiyon verilen herhangi bir sayının pozitif değerini döndürür. Diğer bir ifadeyle kendisine parametre olarak verilen sayının, sayı doğrusunda ki 0 noktasına olan uzaklığını gösterir.

var sayi = -30;
var pozitifDeger = Math.Abs(sayi);
Sistem.Mesaj("Sonuç:" + pozitifDeger);
Math.Ceiling()

Kendisine parametre olarak verilen ondalıklı değeri, üsteki sayıya yuvarlayarak döndürür. Girilen sayı “9.2” veya “9.7” olmasının bir önemi yoktur. İki işlemde de sonuç 10 çıkacaktır.

var Sayi = 9.3;
var Deger2 = Math.Ceiling(Sayi);
//Yukarı Yuvarlanmış Değer
Sistem.Mesaj("Sonuç:" + Deger2 );
Math.Exp()

Parametre olarak girilen sayıyı, e sayısının kuvveti olarak hesaplar. e sayısının yaklaşık değeri 2.71’dir ve logaritmik hesaplamalarda sıklıkla kullanılır.

var sayi = Math.Exp(3);
//Yaklaşık 2.71'nin 3.kuvvetini hesaplar
Sistem.Mesaj("Sonuç:" + sayi);
Math.E

Matematikteki e sayısını ifade eder, yaklaşık değeri 2.71’dir. Bu değer bir sabit olmakla birlikte, metot değildir.

var sayi = Math.E;
// 2.71828182845905
Sistem.Mesaj("Sonuç: " + sayi);
Math.Floor

Kendisine parametre olarak girilen değeri kendisinden küçük olan tamsayıya yuvarlar. Ceiling işlemin tersidir.

var sayi = 9.8;
var Deger = Math.Floor(sayi);
//Aşağı Yuvarlanmış Değer
Sistem.Mesaj("Sonuç: " + Deger);
Math.Log()

Birinci parametrede girilen sayının, ikinci parametrede girilen sayıya göre logaritmasını alır

var sayi1 = 2;
var sayi2 = 5;
var Deger = Math.Log(sayi1,sayi2);
//Sayi1 in Sayi2 göre Logaritması
Sistem.Mesaj("Sonuç: " + Deger);
Math.Max()

Kendisine parametre olarak girilen iki değerden büyük olanı döndürür.

var sayi1 = 2;
var sayi2 = 5;
var Deger = Math.Max(sayi1,sayi2);
//Büyük olan değer
Sistem.Mesaj("Sonuç: " + Deger);
Math.Min()

Kendisine parametre olarak girilen iki değerden küçük olanı döndürür.

var sayi1 = 2;
var sayi2 = 5;
var Deger = Math.Min(sayi1,sayi2);
//Küçük olan değer
Sistem.Mesaj("Sonuç: " + Deger);
Math.Round()
Kendisine verilen ondalıklı sayının ondalık hassasiyetini ayarlar. Birinci parametre asıl sayıyı, ikinci parametre kaç basamak ondalık gösterilecekse bunu belirler.
var sayi = 3.6936338;
var Deger = Math.Round(sayi, 3);
//3 basamağa göre Ayarlanmış sayı
Sistem.Mesaj("Sonuç: " + Deger);
Math.Sign()
Parametre olarak verilen sayının pozitif, negatif veya sıfır olma durumunu gösterir. Yani sayı pozitif ise “1”, negatif ise “-1”, sıfır ise “0” değerini döndürür.
var sayi = -3.693;
var Deger = Math.Sign(sayi);
//Değer negatif olduğunda sonuç -1
Sistem.Mesaj("Sonuç: " + Deger);
Math.Sqrt()
Kendisine verilen sayının karekökünü hesaplar.
var sayi = 622521;
var Deger = Math.Sqrt(sayi);
//Karekökü Alınmış Deger
Sistem.Mesaj("Sonuç: " + Deger);
Math.Pow()
Matematikteki üst hesaplama işlemini gerçekleştirir. Birinci parametre taban, ikinci parametre üs olacak şekilde üslü ifadeyi hesaplar.
var sayi = 3;
var Deger = Math.Pow(sayi,3);
//3 . Kuvveti alınmış deger
Sistem.Mesaj("Sonuç: " + Deger);
  • Math.Sin()
  • Math.Cos()
  • Math.Tan()
Sin-Cos-Tan-Sinh-Cosh-Tanh: Trigonometrik açıların değerlerini hesaplamak için kullanılır.
var sayi = 0;
var Deger = Math.Cos(sayi);
//0 derecenin Cosinus degeri 
Sistem.Mesaj("Sonuç: " + Deger);